A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, COLEGIO GARBIÑE amb domicili social C/ Física, 12-14, 08038, Barcelona informa a l’Usuari que les dades de caràcter personal que proporcioni o als que COLEGIO GARBIÑE accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds a través de la pàgina web www.garbinye.net seran incorporades en un fitxer titularitat de la COLEGIO GARBIÑE amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació i, en el seu cas, enviar comunicacions comercials.

Les dades personals que vostè facilita, amb caràcter general, no es comunicaran ni cediran a tercers.

En quant els formularis de l’apartat “Contacte” de la Pàgina Web, l’Usuari ha de complimentar els marcats com “obligatoris”. No complementar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que COLEGIO GARBIÑE no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, COLEGIO GARBIÑE quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a COLEGIO GARBIÑE han de ser actuals per tal que la informació dels fitxers estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

COLEGIO GARBIÑE informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

L’Usuari podrà exercir, d’acord amb la normativa de Protecció de Dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, dirigint un escrit a COLEGIO GARBIÑE al domicili social situat a C/ Física, 12-14, 08038, Barcelona aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Política de privacidad

A efectos de lo que se dispone en la normativa vigente sobre Protección de Datos de carácter personal, COLEGIO GARBIÑE con domicilio social en C/ Física, 12-14, 08038, Barcelona informa al Usuario que los datos de carácter personal que proporcione o a los que COLEGIO GARBIÑE acceda como consecuencia de su navegación, consulta y/o solicitudes a través de la página web www.garbinye.net, serán incorporadas en un fichero titularidad de COLEGIO GARBIÑE con el fin de gestionar las solicitudes de información y, en su caso, enviar comunicaciones comerciales.  

Los datos personales que usted facilita, a todos los efectos, no se comunicarán ni cederán a terceros.  En cuanto a los formularios del apartado “Contacto” de la Página Web, el Usuario tiene que cumplimentar los marcados como “obligatorios”. No completar los datos personales requeridos o hacerlo parcialmente puede suponer que COLEGIO GARBIÑE no pueda atender sus solicitudes y, en consecuencia, COLEGIO GARBIÑE quedará exonerada de toda responsabilidad por la no prestación o la prestación incompleta de los servicios solicitados.

Los datos personales que el Usuario facilita a COLEGIO GARBIÑE tienen que ser actuales para que la información de los ficheros esté actualiza y sin errores.

El Usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados. COLEGIO GARBIÑE informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal del Usuario y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado de acuerdo con el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, en conformidad con el que prevé la normativa vigente.

El Usuario podrá ejercer, de acuerdo con la normativa de Protección de Datos, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiendo un escrito a COLEGIO GARBIÑE al domicilio social situado en C/ Física, 12-14, 08038, Barcelona aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.