El nostre Col·legi és un centre privat concertat que ofereix una formació integral, tant acadèmica com personal, ensenyant els coneixements, habilitats i educant en hàbits i actituds necessaris per al màxim desenvolupament de l’alumnat.

Pretenem donar una formació complerta i exigent que abasti tots els àmbits.

El nostre Centre no té cap confessionalitat religiosa i volem donar cabuda a tothom que respecti els principis de la concepció humanística de la nostra societat.

PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU:

Ens definim com una escola amb un ensenyament que vol aprofitar el millor de les diverses metodologies i corrents pedagògics. Estem sempre disposats a la incorporació de les innovacions més recents i contrastades.

Partim de que l’educació és quelcom compartit i una corresponsabilitat de família i escola.

La nostra activitat està basada en els valors de llibertat i respecte creant l’ambient adequat per assolir un àmbit escolar òptim.

Valorem l’esforç com l’eina essencial de millora personal i adaptem els ensenyaments a les diverses individualitatspròpies de cada alumne, donant aquells ajuts i eines necessàries que permetin el desenvolupament màxim de tothom.

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS:

El desenvolupament de la iniciativa personal és fonamental i permet mitjançant l’esforç, que en acabar l’etapa primària, els nostres alumnes tinguin un alt grau d’assoliment en les competències bàsiques. És per aquest motiu que potenciem les àrees instrumentals (Llengües i Matemàtiques), que són la base de l’accés a l’aprenentatge autònom de cadascú.

Els valors i hàbits es treballen implícitament de manera transversal en tot moment, dins de l’escola.

El desenvolupament i exercitació  del les capacitats intel·lectuals és també un altre objectiu que, així com l’educació emocional, integrem en la quotidianitat.

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA:

El nostre professorat coneix l’alumnat amb el qual tracta per a donar-li el millor acompanyament en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. Els mestres decideixen treballant en equip quina és la intervenció més afavoridora i coherent en cada cas.

La Direcció organitza les activitats del professorat segons la seva titulació i el seu perfil professional, ajustant-se a les necessitats dels grups i les àrees que imparteixen per a obtenir un resultat òptim de la tasca.

Treballem amb grups flexibles i desdoblaments per a potenciar les àrees instrumentals (per exemple, grups reduïts a l’àrea de Llengua Anglesa) i a l’etapa d’educació infantil disposem d’atenció logopèdica.

Tanmateix disposem de reforços diversos per tal d’adaptar el procés d’aprenentatge a cadascuna de les necessitats individuals i així poder atendre la diversitat de l’alumnat de la forma més adient.

PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE:

Dintre del desenvolupament dels aprenentatges, els nostres alumnes també tenen iniciativa en l’elecció de projectes.

Realitzem visites culturals durant cada curs a diversos indrets. Aquestes consisteixen en fer classes vivencials fora de l’aula en els espais on rau la matèria d’estudi.

Recentment hem incorporat la metodologia CLIL dintre de l’activitat d’Informàtica (Informàtica en Anglès). Així mateix es realitzen activitats que fomenten el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals (psicomotricitat, escacs, tècniques d’estudi,…)

Reforcem el desenvolupament personal a través de l’educació emocional.

Finalment, disposem dels elements tecnològics d’última generació (tauletes i ordinadors portàtils) per a facilitar un enfoc més complet i innovador envers els aprenentatges. Així mateix disposem d’una plataforma digital d’aprenentatge (Moodle), punt de trobada de família, alumnat i professorat.

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ:

Activitats conjuntes amb famílies (festival musical, artístic i literari) on col·labora activament l’associació de mares i pares (AMPA)

Comunicació i coordinació permanent mitjançant les entrevistes personalitzades i reunions grupals. Considerem que vers l’educació de tots els nostres alumnes, la família ha de tenir un paper actiu: Família i escola complementen la tasca educativa.

La participació de l’alumnat és activa, essent protagonista en els aspectes quotidians. Per aquest Centre la labor tutorial és imprescindible.

Realitzem realitzem activitats col·laboratives entre alumnes de diverses edats. Així els permetem intercanviar experiències i motivacions. (Apadrinament lector, Treballs d’educació artística,…)