L’etapa d’educació Primària comprèn sis cursos (dels 6 als 11 anys). Durant aquest període els nens i nenes aprenen d’una manera significativa el que serà la seva base acadèmica que els permetrà desenvolupar-se plenament en el futur.

Pensem, no només en que aprenguin, sinó que els alumnes que formem de manera global al nostre Centre seran persones que enriquiran amb els seus valors d’esforç i perseverança la societat del segle XXI.

Per això en aquesta etapa donem molta importància als aprenentatges instrumentals a l’igual que els aspectes emocionals, ja que són els que permeten desenvolupar millor la competència d’aprendre a aprendre dels nostres alumnes. Afavorint així la seva autonomia.

Acció tutorial i educació emocional

L’educació emocional, personal, els valors i les actituds estan presents des del moment que els nostres alumnes entren al Col·legi, d’una manera transversal.

En el nostre Centre, no només ens preocupem de que el nostre alumnat aprengui, sinó de que tingui un desenvolupament personal complert i equilibrat. Els docents coneixen a tots els seus alumnes i les seves particularitats. La figura del mestre tutor coordina tota la informació i orienta als mestres especialistes en aquests aspectes.

Grups flexibles

Respectant la individualitat dels nostres alumnes, la nostra eduació permet atendre els aspectes individuals i les necessitats derivades de cadascú, agrupem els nostres alumnes i adaptem la nostra tasca educativa.

Potenciem l’aprenentatge de l’anglès

L’Anglès és un aspecte important del nostre projecte educatiu

Per a potenciar l’aprenentatge d’aquest idioma, reforcem aquesta àrea amb sessions setmanals desdoblades amb més mestres, ja que en petit grup treballem de manera més intensiva els aspectes d’expressió.

També introduim aquesta llengua en altres àrees com ara la d’Informàtica en aquest cas com a llengua vehicular en tots els nivells, de 1r fins a 6è.

Ús de les noves tecnologies

Integrem l’ús de l’iPad i de l’ordinador de manera transversal a totes les àrees. Les noves tenologies són eines que estan a disposició de l’aprenentatge sempre que sigui necessari amb l’objectiu de completar la nostra tasca educativa. També estem desenvolupant activitats relacionades amb la Robòtica seguint el programa de Lego Education WeDo 2.0

Hàbits i tècniques d’estudi

Per Col·legi Garbiñe els aprenentatges tenen la mateixa importància que les competències i el desenvolupament de les aptituds. Per això ensenyem als nostres alumnes a organitzar-se el treball i l’estudi dels temes que es van treballant a l’escola. Aquesta activitat els ajuda molt en les posteriors etapes obligatòries.